Revision history of "Davetiyeler488"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:22, March 25, 2015WesleyMussio6568 (Talk | contribs). . (7,158 bytes) (+7,158). . (Created page with "Düğünlerin başlangıcında belkide en önemsiz parçaydı davetiye.Herkes düğün davetiyesi akla geldiğinde sıradan atılacak olan bir parça olarak görüyordu daveti...")